Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-05-10

LIETUVOS RADIACINĖS SAUGOS DRAUGIJOS POZICIJA DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO LIKVIDAVIMO

PATVIRTINTA
2019 m. balandžio 26 d.
Lietuvos radiacinės saugos
draugijos visuotinio susirinkimo


Lietuvos radiacinės saugos draugiją (toliau – LRSD), įkurtą 2001 metais, šiuo metu vienijančią daugiau nei 80 Lietuvos radiacinės saugos specialistų, neramina inicijuotas Radiacinės saugos įstatymo pakeitimas, kuriuo planuojama likviduoti Radiacinės saugos centrą (toliau – RSC) jo funkcijas perduodant Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktame aiškinamajame rašte dėl Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymo pakeitimo projekto derinimo, pagrindinių RSC funkcijų perdavimo NVSC tikslu įvardijamas siekis mažinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų skaičių, taip optimizuojant verslo priežiūrą, mažinant naštą verslui bei sutaupant valstybės biudžeto lėšų. Taip pat teigiama kad, NVSC, įgyvendindamas valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse bei atlikdamas daugelio aplinkos veiksnių priežiūrą, gali užtikrinti ir jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonių sveikatai priežiūrą, vertinimą bei keliamos rizikos valdymą, pabrėžiant kad, praeityje yra buvęs laikotarpis, kai radiacinės saugos funkcijas vykdė įstaigos, dabar esančios NVSC sudėtyje.
Atkreipiame dėmesį, kad tarptautinius standartus atitinkančio ir tarptautinės radiacinės saugos visuomenės pripažinto ir vertinamo RSC likvidavimas Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūrą grąžintų į jos kūrimosi pradžią (1990–1997 m.). Tai būtų precedento neturintis įvykis Europos Sąjungoje, kai ignoruojami Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas, Jungtinių Tautų Tarptautinės atominės energijos agentūros reikalavimai ir rekomendacijos valstybėse įsteigti nepriklausomas radiacinės saugos reguliuojančiąsias institucijas, turinčias teisinius įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus bei reikiamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Draugijos nuomone, inicijuotas ekonominiais sumetamais grįstas pertvarkymas, atsižvelgiant į dabartinio laikotarpio iššūkius, susijusius su Baltarusijos atominės elektrinės keliamomis radiologinėmis grėsmėmis žmonių sveikatai ir aplinkai ir dėl to augančiu visuomenės susirūpinimu valstybės pasirengimu į jas reaguoti, naujai diegiamomis technologijomis medicinoje, moksle ir pramonėje (gama peilio, ciklotrono ir pan.) yra ypač nepalankus sprendimas tiek Lietuvos gyventojams, tiek ir valstybės interesams. Kompetentingos, turinčios reikiamus įgaliojimus, ilgametę patirtį radiacinės saugos srityje bei visuomenės pasitikėjimą pelniusios institucijos išsaugojimas yra būtina sąlyga siekiant neprarasti žmonių pasitikėjimo valdžia ir taip efektyviai valdyti krizines situacijas.
RSC, turėdamas Lietuvos poreikius atitinkančius materialinius, žmogiškuosius išteklius (radiologinę įrangą, apmokytus specialistus) ir gerai išvystytą tarpžinybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo praktiką, yra pajėgus efektyviai koordinuoti avarijų prevenciją, avariniame reagavime dalyvaujančių tarnybų veiksmus, operatyviai įvertinti radiacinės saugos būklę, teikti rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų gyventojams taikymo bei vykdyti visas su gyventojų radiacine sauga susijusias funkcijas.
RSC funkcijas perdavus NVSC atsiranda iššūkių, kurie turės įtakos sprendimų radiacinės saugos klausimais priėmimo operatyvumui, nukentės iki šiol gerai išvystytas tarptautinis bendradarbiavimas, taip pat keisis bendradarbiavimo tarp skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, atstovavimo atskirose Vyriausybės, ministerijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose galimybės, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai priklausys nuo to, kiek jų liks nuo kitų NVSC vykdomų funkcijų, o tai gali turėti neigiamos įtakos valstybės interesams, valstybės įsipareigojimams tarptautinėms organizacijoms įgyvendinti ir pan.
Manome, kad, egzistuojančių radiologinių grėsmių akistatoje, specializuotos atsakingos įstaigos likvidavimas ar reorganizavimas, siekiant sumažinti naštą verslui ir optimizuoti valstybės institucijų valdymą, gali būti labai prieštaringai vertinamas, traktuojamas, kaip nepakankamas dėmesys nacionaliniam saugumui ir iššaukiantis visuomenės nepasitikėjimą. Atsižvelgiant į tai bei siekiant palaikyti Lietuvoje sukurtos ir efektyviai veikiančios radiacinės saugos infrastruktūros tvarumą, būtina išlaikyti RSC su visais sukauptais techniniais ir žmogiškaisiais pajėgumais kaip nepriklausomą, už radiacinę saugą atsakingą įstaigą.
LRSD pozicija aukščiau išvardintais klausimais patvirtinta LRSD 2019 m. balandžio 26 d. visuotinio draugijos susirinkimo nutarimu narių balsų dauguma.
Lietuvos radiacinės saugos draugijos pirmininkė Olga Sevriukova

 LRSD pozicija del RSC likvidavimo.pdf


Grįžti į peržiūrą